PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Internal Medicine10.3904/kjim.2017.27620193451078-1090Shen-Kang protects against tacrolimus-induced renal injuryLong Ye Zhang, Jian Jin, Kang Luo, Shang Guo Piao, Hai Lan Zheng, Ji Zhe Jin, Sun Woo Lim, Bum Soon Choi, Chul Woo Yang, Can Lihttp://kjim.org/upload/kjim-2017-276.pdf, http://kjim.org/journal/view.php?doi=10.3904/kjim.2017.276, http://kjim.org/upload/kjim-2017-276.pdf
International Journal of Urology10.1111/j.1442-2042.2006.01304.x2006134397-400Exogenous human recombinant interleukin-10 protects the kidney against hypoxia-induced renal injury in immature ratsHAYRETTIN ÖZTÜRK, ABDURRAHMAN ONEN, HULYA ÖZTÜRK, HUSEYIN BUYUKBAYRAMhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1442-2042.2006.01304.x
Transplantation Proceedings10.1016/j.transproceed.2013.09.006201345103546-3549Curcumin Treatment Protects Against Renal Ischemia and Reperfusion Injury–Induced Cardiac Dysfunction and Myocardial InjuryT.-H. Chen, Y.-C. Yang, J.-C. Wang, J.-J. Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0041134513009160?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0041134513009160?httpAccept=text/plain
Nephrology Dialysis Transplantation10.1093/ndt/gfz103.sp790201934Supplement_1SP790Pancreatic Kallikrein Protects Against Tacrolimus-Induced Pancreatic and Renal InjuriesCan Li, Zhe Jin Ji, Li Hui Ying, Piao Shang Guo, Cui Sheng, Luo Kang, Lim Sun Woo, Yang Chul Woohttp://academic.oup.com/ndt/article-pdf/34/Supplement_1/gfz103.SP790/28800439/gfz103.sp790.pdf
Liver International10.1111/j.1478-3231.2010.02254.x2010307958-968Hydrogen-rich saline protects against liver injury in rats with obstructive jaundiceQu Liu, Wei-Feng Shen, Han-Yong Sun, Dan-Feng Fan, Atsunori Nakao, Jian-Mei Cai, Ge Yan, Wei-Ping Zhou, Rong-Xi Shen, Jia-Mei Yang, Xue-Jun Sunhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1478-3231.2010.02254.x
Biomedicine & Pharmacotherapy10.1016/j.biopha.2019.1090432019117109043L-Lysine protects against sepsis-induced chronic lung injury in male albino ratsChunyun Zhang, Yaojun He, Yifeng Shenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332219314210?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332219314210?httpAccept=text/plain
Toxicology Reports10.1016/j.toxrep.2014.01.0022014112-30Epigallocatechin gallate supplementation protects against renal injury induced by fluoride intoxication in rats: Role of Nrf2/HO-1 signalingS. Thangapandiyan, S. Miltonprabuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2214750014000031?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2214750014000031?httpAccept=text/plain
Nephrology10.1111/j.1440-1797.2009.01108.x2009146573-580Glutamine-induced heat shock protein protects against renal ischaemia-reperfusion injury in ratsYU ZHANG, ZUI ZOU, YING-KE LI, HONG-BIN YUAN, XUE-YIN SHIhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1440-1797.2009.01108.x
Burns10.1016/j.burns.2004.02.0082004306557-5642-Mercaptoethane sulfonate (MESNA) protects against burn-induced renal injury in ratsGöksel Şener, Özer Sehirli, Gözde Erkanlı, Şule Cetinel, Nursal Gedik, Berrak Yeğenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0305417904000828?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0305417904000828?httpAccept=text/plain
Biomedicine & Pharmacotherapy10.1016/j.biopha.2018.05.0692018104509-519Long non-coding RNA TUG1 protects renal tubular epithelial cells against injury induced by lipopolysaccharide via regulating microRNA-223Yan Xu, Wenyan Deng, Wei Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332218301938?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332218301938?httpAccept=text/plain