Rheumatic complications in cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors
Kyung-Ann Lee, Hae-Rim Kim, So Young Yoon
Korean J Intern Med. 2019;34(6):1197-1209.   Published online 2019 Apr 25     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2019.060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Management of immune checkpoint inhibitor‐related rheumatic adverse events
Jiaxin Zhou, Hanping Wang, Xiaoxiao Guo, Qian Wang, Lian Duan, Xiaoyan Si, Li Zhang, Xiaowei Liu, Yue Li, Wen Zhang, Li Zhang
Thoracic Cancer.2019;[Epub]     CrossRef