Efficacy and safety of alirocumab in Korean patients with hypercholesterolemia and high cardiovascular risk: subanalysis of the ODYSSEY-KT study
Chang-Wook Nam, Dong-Soo Kim, Jianyong Li, Marie T. Baccara-Dinet, Ivy Li, Ji-Hyun Kim, Chong-Jin Kim
Korean J Intern Med. 2019;34(6):1252-1262.   Published online 2018 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2018.133
Citations to this article as recorded by Crossref logo
ODYSSEY EAST: Alirocumab efficacy and safety vs ezetimibe in high cardiovascular risk patients with hypercholesterolemia and on maximally tolerated statin in China, India, and Thailand
Yaling Han, Jiyan Chen, Vijaykumar Chopra, Shuyang Zhang, Guohai Su, Changsheng Ma, Zhouqing Huang, Yingyan Ma, Zhuhua Yao, Zuyi Yuan, Qiang Zhao, Srun Kuanprasert, Marie T. Baccara-Dinet, Garen Manvelian, Jianyong Li, Rui Chen
Journal of Clinical Lipidology.2019;[Epub]     CrossRef