Utility of shear wave elastography to detect papillary thyroid carcinoma in thyroid nodules: efficacy of the standard deviation elasticity
Hye Jeong Kim, Mi Kyung Kwak, In Ho Choi, So-Young Jin, Hyeong Kyu Park, Dong Won Byun, Kyoil Suh, Myung Hi Yoo
Korean J Intern Med. 2019;34(4):850-857.   Published online 2018 Feb 23     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.326
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Guidelines and recommendations on the clinical use of shear wave elastography for evaluating thyroid nodule1
Hui-Xiong Xu, Kun Yan, Bo-Ji Liu, Wen-Ying Liu, Li-Na Tang, Qi Zhou, Jin-Yu Wu, En-Sheng Xue, Bin Shen, Qing Tang, Qin Chen, Hong-Yuan Xue, Ying-Jia Li, Jun Guo, Bin Wang, Fang Li, Chun-Yang Yan, Quan-Shui Li, Yan-Qing Wang, Wei Zhang, Chang-Jun Wu, Wen-H
Clinical Hemorheology and Microcirculation.2019; 72(1): 39.     CrossRef