Clinical features of snoring patients during sedative endoscopy
Jung Wha Chung, Nayoung Kim, Jee Hye Wee, Jaebong Lee, Jongchan Lee, Soohoon Kwon, Young-Jae Hwang, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Young Soo Park, Dong Ho Lee, Jin-Wook Kim
Korean J Intern Med. 2019;34(2):305-314.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2017.110
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Relationship between Simple Snoring and Metabolic Syndrome: A Cross-Sectional Study
Juanjuan Zou, Fan Song, Huajun Xu, Yiqun Fu, Yunyan Xia, Yingjun Qian, Jianyin Zou, Suru Liu, Fang Fang, Lili Meng, Hongliang Yi, Jian Guan, Huaming Zhu, Bin Chen, Shankai Yin
Journal of Diabetes Research.2019; 2019: 1.     CrossRef