Expression and prognostic significance of microRNAs in Korean patients with myelodysplastic syndrome
Yunsuk Choi, Eun-Hye Hur, Ju Hyun Moon, Bon-Kwan Goo, Dae Ro Choi, Je-Hwan Lee
Korean J Intern Med. 2019;34(2):390-400.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.239
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dysregulation of miR-200s clusters as potential prognostic biomarkers in acute myeloid leukemia
Jing-dong Zhou, Liu-chao Zhang, Ting-juan Zhang, Yu Gu, De-hong Wu, Wei Zhang, Ji-chun Ma, Xiang-mei Wen, Hong Guo, Jiang Lin, Jun Qian
Journal of Translational Medicine.2018;[Epub]     CrossRef