Low serum bilirubin level predicts the development of chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus
Kang Hee Ahn, Sang Soo Kim, Won Jin Kim, Jong Ho Kim, Yun Jeong Nam, Su Bin Park, Yun Kyung Jeon, Bo Hyun Kim, In Joo Kim, Yong Ki Kim
Korean J Intern Med. 2017;32(5):875-882.   Published online 2017 May 31     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2015.153
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Renal impairment markers in type 2 diabetes patients with different types of hyperuricemia
Zhongai Gao, Minxia Zuo, Fei Han, Xinxin Yuan, Mengdi Sun, Xiaochen Li, Ran Liu, Wenhui Jiang, Liyi Zhang, Baocheng Chang, Juhong Yang
Journal of Diabetes Investigation.2019; 10(1): 118.     CrossRef
Serum bilirubin level and its impact on the progression of chronic kidney disease
Koray Uludag, Nilufer Oguzhan, Tamer Arıkan, Gulsah Boz
International Urology and Nephrology.2018; 50(9): 1695.     CrossRef
Relationship between serum bilirubin levels s and the progression of renal function in patients with chronic kidney disease and hyperuricemia
Mengyuan Li, Xinhua Li, Yan Liu, Xinying Liu, Yaxiang Song, Jian Zhao, Chandra Mohan, Tianfu Wu, Ai Peng, Ling Qin
Clinica Chimica Acta.2018; 486: 156.     CrossRef
Urinary liver-type fatty acid-binding protein levels as a potential risk factor for renal dysfunction in male HIV-infected Japanese patients receiving antiretroviral therapy: a pilot study
Shinichi Hikasa, Shota Shimabukuro, Kyoko Hideta, Satoshi Higasa, Akihiro Sawada, Tazuko Tokugawa, Kuniyoshi Tanaka, Mina Yanai, Takeshi Kimura
International Journal of STD & AIDS.2018; 29(14): 1424.     CrossRef