Macrophage migration inhibitory factor: a potential therapeutic target for rheumatoid arthritis
Kyoung-Woon Kim, Hae-Rim Kim
Korean J Intern Med. 2016;31(4):634-642.   Published online 2016 May 12     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.098
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Quercetin, a Plant Polyphenol, Has Potential for the Prevention of Bone Destruction in Rheumatoid Arthritis
Hae-Rim Kim, Bo-Mi Kim, Ji-Yeon Won, Kyung-Ann Lee, Hyun Myung Ko, Young Sun Kang, Sang-Heon Lee, Kyoung-Woon Kim
Journal of Medicinal Food.2019; 22(2): 152.     CrossRef
Characterization and immunologic functions of the macrophage migration inhibitory factor from Japanese sea bass, Lateolabrax japonicus
Feng Xu, Yu-Hong Shi, Jiong Chen
Fish & Shellfish Immunology.2019; 86: 947.     CrossRef
Toll-like receptor 7 regulates osteoclastogenesis in rheumatoid arthritis
Kyoung-Woon Kim, Bo-Mi Kim, Ji-Yeon Won, Kyung-Ann Lee, Hae-Rim Kim, Sang-Heon Lee
The Journal of Biochemistry.2019; 166(3): 259.     CrossRef
Macrophage Migration Inhibitory Factor Mediates Neuroprotective Effects by Regulating Inflammation, Apoptosis and Autophagy in Parkinson's Disease
Siying Li, Kun Nie, Qingxi Zhang, Manli Guo, Yihui Qiu, You Li, Yuyuan Gao, Lijuan Wang
Neuroscience.2019; 416: 50.     CrossRef
Genetic and molecular determinants of prostate cancer among Iranian patients: An update
Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon A. Ferns, Meysam Moghbeli
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2019; : 1.     CrossRef
Novel Target Sites for Drug Screening: A Special Reference to Cancer, Rheumatoid Arthritis and Parkinson’s Disease
Neeraj Kumar, Anita Singh, Dinesh Kumar Sharma, Kamal Kishore
Current Signal Transduction Therapy.2019; 14(2): 107.     CrossRef
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) promotes rat airway muscle cell proliferation and migration mediated by ERK1/2 and FAK signaling
Haibing Lan, Nan Wang, Yu Chen, Xiaojing Wang, Yuanqi Gong, Xiefei Qi, Yaling Luo, Fang Yao
Cell Biology International.2018; 42(1): 75.     CrossRef
Hierarchical, imbalanced pro-inflammatory cytokine networks govern the pathogenesis of chronic arthropathies
G. Livshits, A. Kalinkovich
Osteoarthritis and Cartilage.2018; 26(1): 7.     CrossRef
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) inhibitor, Z-590 suppresses cartilage destruction in adjuvant-induced arthritis via inhibition of macrophage inflammatory activation
Zhiyu Zhang, Rong Zhang, Linlang Li, Lijun Zhu, Shiyuan Gao, Qiran Lu, Yihui Gu, Yu Zhang, Huicui Yang, Tingjun Hou, Xuechu Zhen, Long Tai Zheng
Immunopharmacology and Immunotoxicology.2018; 40(2): 149.     CrossRef
Roles of macrophage migration inhibitory factor in Guillain-Barré syndrome and experimental autoimmune neuritis: beneficial or harmful?
Donghui Shen, Yue Lang, Fengna Chu, Xiujuan Wu, Ying Wang, Xiangyu Zheng, Hong-Liang Zhang, Jie Zhu, Kangding Liu
Expert Opinion on Therapeutic Targets.2018; 22(7): 567.     CrossRef
CXCR4 signaling in macrophages contributes to periodontal mechanical hypersensitivity in Porphyromonas gingivalis-induced periodontitis in mice
Hidekazu Nagashima, Masamichi Shinoda, Kuniya Honda, Noriaki Kamio, Masahiro Watanabe, Tatsuro Suzuki, Naoyuki Sugano, Shuichi Sato, Koichi Iwata
Molecular Pain.2017; 13: 174480691668926.     CrossRef
Serum macrophage migration inhibitory factor concentrations correlate with prognosis of traumatic brain injury
Ding-Bo Yang, Wen-Hua Yu, Xiao-Qiao Dong, Zu-Yong Zhang, Quan Du, Qiang Zhu, Zhi-Hao Che, Hao Wang, Yong-Feng Shen, Li Jiang
Clinica Chimica Acta.2017; 469: 99.     CrossRef
Histamine and Histamine H4 Receptor Promotes Osteoclastogenesis in Rheumatoid Arthritis
Kyoung-Woon Kim, Bo-Mi Kim, Kyung-Ann Lee, Sang-Heon Lee, Gary S. Firestein, Hae-Rim Kim
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Macrophage migration inhibitory factor levels in serum from patients with acute intracerebral hemorrhage: Potential contribution to prognosis
Qun Lin, Jian-Yong Cai, Chuan Lu, Jun Sun, Hua-Jun Ba, Mao-Hua Chen, Xian-Dong Chen, Jun-Xia Dai, Jian-Hu Lin
Clinica Chimica Acta.2017; 472: 58.     CrossRef
Urinary Macrophage Migration Inhibitory Factor as a Noninvasive Biomarker in Pediatric Henoch-Schönlein Purpura Nephritis
Jiapei Wang, Yunyan Li, Yuanling Chen, Xiahua Dai, Yazhen Di, Mengjiao Shen, Qianqian Ying, Shiwei Fu, Yinjie Li
JCR: Journal of Clinical Rheumatology.2017; 23(5): 258.     CrossRef
Macrophage migration inhibitory factor as a serum prognostic marker in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Yi-Hua Chen, Zhen-Yu Cheng, Lin-Hua Shao, Hua-Song Shentu, Bing Fu
Clinica Chimica Acta.2017; 473: 60.     CrossRef
The Role of High-Mobility Group Box-1 and Its Crosstalk with Microbiome in Rheumatoid Arthritis
Federico Biscetti, Andrea Flex, Stefano Alivernini, Barbara Tolusso, Elisa Gremese, Gianfranco Ferraccioli
Mediators of Inflammation.2017; 2017: 1.     CrossRef
CXCR4 signaling contributes to alveolar bone resorption in Porphyromonas gingivalis-induced periodontitis in mice
Hidekazu Nagashima, Masamichi Shinoda, Kuniya Honda, Noriaki Kamio, Akira Hasuike, Naoyuki Sugano, Yoshinori Arai, Shuichi Sato, Koichi Iwata
Journal of Oral Science.2017; 59(4): 571.     CrossRef
Altered Macrophage and Dendritic Cell Response inMif−/− Mice Reveals a Role of Mif for Inflammatory-Th1 Response in Type 1 Diabetes
Yuriko Itzel Sánchez-Zamora, Imelda Juarez-Avelar, Alicia Vazquez-Mendoza, Marcia Hiriart, Miriam Rodriguez-Sosa
Journal of Diabetes Research.2016; 2016: 1.     CrossRef