Recent advances in treatment of aplastic anemia
Seung Hwan Shin, Sung Eun Lee, Jong Wook Lee
Korean J Intern Med. 2014;29(6):713-726.   Published online 2014 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2014.29.6.713
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Reactivation and dynamics of cytomegalovirus and Epstein‐Barr virus after rabbit antithymocyte globulin and cyclosporine for aplastic anemia
Sung‐Soo Park, Sung‐Yeon Cho, Eunhee Han, Gi June Min, Silvia Park, Jae‐Ho Yoon, Sung‐Eun Lee, Byung‐Sik Cho, Ki‐Seong Eom, Yoo‐Jin Kim, Seok Lee, Hee‐Je Kim, Chang‐Ki Min, Seok‐Goo Cho, Jong Wook Lee
European Journal of Haematology.2019;[Epub]     CrossRef
Effect of Antithymocyte Globulin Source on Outcomes of HLA-Matched Sibling Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Patients with Severe Aplastic Anemia
Xin Chen, Jialin Wei, Yong Huang, Yi He, Donglin Yang, Rongli Zhang, Erlie Jiang, Qiaoling Ma, Weihua Zhai, Jianfeng Yao, Guixin Zhang, Sizhou Feng, Mingzhe Han
Biology of Blood and Marrow Transplantation.2018; 24(1): 86.     CrossRef
Levamisole suppresses adipogenesis of aplastic anaemia‐derived bone marrow mesenchymal stem cells through ZFP36L1‐PPARGC1B axis
Lu‐Lu Liu, Lei Liu, Hai‐Hui Liu, Sai‐Sai Ren, Cui‐Yun Dou, Pan‐Pan Cheng, Cui‐Ling Wang, Li‐Na Wang, Xiao‐Li Chen, Hao Zhang, Ming‐Tai Chen
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2018; 22(9): 4496.     CrossRef
Comparison of porcine anti-human lymphocyte globulin and rabbit anti-human thymocyte globulin in the treatment of severe aplastic anemia: a retrospective single-center study
Xiaorong Ma, Jin Wang, Wanggang Zhang, Xingmei Cao, Yinxia Chen, Aili He, Jie Liu, Nan Yang, Jianli Wang, Yun Yang, Yan Xu
European Journal of Haematology.2016; 96(3): 260.     CrossRef
Successful Treatment of Relapsed Acquired Amegakaryocytic Thrombocytopenia with Repeat Cyclosporine
Soo Ya Bae, Tae Hee Han, Byeong Seok Sohn, Hyun Ho Oh, Seong Jin Choi, Moon Park, Young Jin Yuh
The Korean Journal of Medicine.2016; 90(3): 258.     CrossRef
Impact of pretransplant red cell transfusion on outcome after allogeneic stem cell transplantation in adult patients with severe aplastic anemia
S-E Lee, S-A Yahng, B-S Cho, K-S Eom, Y-J Kim, H-J Kim, C-K Min, S Lee, S-G Cho, D-W Kim, W-S Min, J W Lee
Bone Marrow Transplantation.2016; 51(10): 1323.     CrossRef
Unmanipulated haploidentical haematopoietic stem cell transplantation for children with severe aplastic anaemia
Hua Zhu, Rong Mu Luo, Zuo Luan, Vincent Lee, Yi Ping Zhu, Cheng Juan Luo, Xiang Feng Tang, Ying Jian Si, Jing Chen
British Journal of Haematology.2016; 174(5): 799.     CrossRef
Comparable outcomes between younger (⩽40 years) and older (>40 years) adult patients with severe aplastic anemia after HLA-matched sibling stem cell transplantation using fludarabine-based conditioning
S H Shin, Y W Jeon, J H Yoon, S A Yahng, S E Lee, B S Cho, K S Eom, Y J Kim, S Lee, C K Min, H J Kim, S G Cho, D W Kim, W S Min, J W Lee
Bone Marrow Transplantation.2016; 51(11): 1456.     CrossRef
Efficacy of rabbit antithymocyte globulin as first-line treatment of severe aplastic anemia: an Asian multicenter retrospective study
Suporn Chuncharunee, Raymond Wong, Ponlapat Rojnuckarin, Cheng-Shyong Chang, Kian Meng Chang, Meng-Yao Lu, Wen-Li Hwang, Liang Piu Koh, Tsai-Yun Chen, Anskar YH Leung, Lalita Norasetthada, Shih-Chung Wang, Ming-Chih Chang, Kang-Hsi Wu, Surapol Issaragrisi
International Journal of Hematology.2016; 104(4): 454.     CrossRef
Association of Human Leukocyte Antigen DRB1*15 and DRB1*15:01 Polymorphisms with Response to Immunosuppressive Therapy in Patients with Aplastic Anemia: A Meta-Analysis
Shan Liu, Qing Li, Ying Zhang, Qiushuang Li, Baodong Ye, Dijiong Wu, Li Wu, Hanti Lu, Conghua Ji, Joseph Devaney
PLOS ONE.2016; 11(9): e0162382.     CrossRef