Effect of IgA Aggregates on Transforming Growth Factor-β1 Production in Human Mesangial Cells and the Intraglomerular Expression of Transforming Growth Factor-β1 in Patients with IgA Nephropathy
Sang-Youb Han, Chun-Gyoo Ihm, Dae-Ryong Cha, Young-Sun Kang, Kum-Hyun Han, Hyoung-Kyu Kim, Jee-Young Han
Korean J Intern Med. 2005;20(1):40-47.   Published online 2005 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2005.20.1.40
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Synergistic Effect of Mesangial Cell-Induced CXCL1 and TGF-β1 in Promoting Podocyte Loss in IgA Nephropathy
Li Zhu, Qingxian Zhang, Sufang Shi, Lijun Liu, Jicheng Lv, Hong Zhang, Jean-Claude Dussaule
PLoS ONE.2013; 8(8): e73425.     CrossRef
Mesangial Cells Stimulated by Immunoglobin A1 from IgA Nephropathy Upregulates Transforming Growth Factor-β1 Synthesis in Podocytes Via Renin-Angiotensin System Activation
Cheng Wang, Xun Liu, Hui Peng, Ying Tang, Hua Tang, Zhujiang Chen, Tanqi Lou, Hui Zhang
Archives of Medical Research.2010; 41(4): 255.     CrossRef